Specjalizacje

Oferujemy kompleksową obsługę prawną

Prawo oświatowe

Prawo oświatowe

– reprezentujemy organy prowadzące, szkoły, nauczycieli, a także rodziców dzieci,
– doradzamy nauczycielom i reprezentujemy ich w sprawach dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela i innych,
– tworzymy i opiniujemy akty założycielskie szkól i przedszkoli,
– interpretujemy przepisy statutów, prawa oświatowego, karty nauczyciela, ustawy o systemie oświaty i inne,
– pomagamy w sporządzaniu umów i pism,
– reprezentujemy dyrekcję w relacjach szkoła-rodzice,
– udzielamy porad w toku postępowań dyscyplinarnych dotyczących uczniów oraz nauczycieli
– prowadzimy mediacje pomiędzy szkołą a przedstawicielami ustawowymi dziecka,
– spotykamy się z dziećmi i młodzieżą ucząc czym jest hejt, cyberprzemoc, naruszenie dóbr osobistych i jak takim zjawiskom przeciwdziałać

Powrót do oferty